• +40 0230 551 342
  cn_stefan@yahoo.com
 • Nu am putut gasi nimic. Incercati sa cautati dupa cuvinte cheie sau categorii.

Meniu

Regulament de ordine interioară

Descarcă regulamentul de ordine interioară  (an școlar 2015 -2016)

 

Regulament elevi   

 • Drepturi
 • Îndatoriri
 • Recompense pentru elevi
 • Scutire in cazul participarii la olimpiada
 • Consiliul elevilor
 • Activitati extracurriculare
 • Tinuta elevilor
 • Sanctiuni in cazul nerespecatarii regulamentului
 • Reglementari privind telefoanele mobile

 

Regulament profesori

 

 • Drepturi
 • Îndatoriri
 • Atributiile profesorului de serviciu pe scoala

 

Accesul in Colegiul National "Stefan cel Mare"

 

 • Accesul persoanelor si autovehiculelor
 • Accesul elevilor
 • Accesul parintilor

1. Calitatea de a fi elev al Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” înseamnă implicit adoptarea unui comportament civilizat, atât în şcoală cât şi în afara acesteia. Prin sintagma „comportament civilizat” înţelegem:

 1. Respectul faţă de colegi, profesori şi personalul nedidactic al şcolii;

 2. Evitarea oricăror forme de violenţă şi agresiune;

 3. Rezolvarea conflictelor şi a divergenţelor prin dialog, cu ajutorul profesorilor, al dirigintelui sau a conducerii şcolii, dacă este nevoie;

 4. Evitarea distrugerii bunurilor şcolii sau  ale colegilor;

 5. Responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicare în rezolvarea problemelor apărute în viaţa clasei/şcolii;

 6. Adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, în mod deosebit în cazul incidentelor;

 7. Respectarea şi identificarea cu valorile pe care le promovează şcoala impune o bună pregătire pentru toate orele de curs.

2.1. Elevii se pot organiza sau pot participa la organizaţii deja existente, precum Consiliul Elevilor, Asociaţia Profesioniştilor Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare”, Asociaţia Sportivă „Ştefan cel Mare”etc.  

Consiliul elevilor:

2.2. Consiliul elevilor va reprezenta elevii din fiecare clasă în şedinţele Consiliului de administraţie al Colegiului, prin reprezentantul lor în această structură.

Activitati extracurriculare:

3.1. Elevii pot contribui la realizarea activităţilor/ programelor educative difuzate prin intermediul studioului de radio «Ştefan cel Mare», la organizarea de spectacole, editarea de reviste, participarea la proiecte şi la alte activităţi prin care să-şi exprime potenţialul cultural, artistic, ştiinţific şi sportiv.

3.2. În afara cazurilor motivate, elevii au obligaţia să participe  la activităţile exracurriculare organizate de instituţie.

Tinuta elevilor

4.1. Elevii sunt obligaţi să poarte ţinuta reprezentativă a colegiului, care se compune din: sacou, pantalon sau fustă de culoare bleumarin, cămaşă sau bluză de o singură culoare: alb/ albastru, emblema/insigna cu insemnele colegiului, precum şi carnetul de elev care este  legitimaţia sa.

Pot fi utilizate ecusoane sau carduri personalizate.

4.2. Elevii au datoria de a avea asupra lor carnetul de elev şi de a-l prezenta profesorului evaluator. Totodată, carnetul de elev este instrument de legitimare a elevului.

Sanctiuni in cazul nerespectarii regulamentului:

5.1. Elevii nu au voie să lipsească nemotivat de la cursuri. Atunci când există suspiciuni bazate pe motive întemeiate, că un certificat medical a fost obţinut dolosiv, acesta nu va fi luat în considerare, iar cazul va fi analizat în Consiliul de administraţie.

5.2. Absenţele nemotivate pot fi obiectul unor sancţiuni, conform ROFUIP.

6.1. În cazul în care un elev deteriorează sau distruge un bun al şcolii sau al altui elev, vinovatul va înlocui bunul cu altul nou sau în aceeaşi stare de funcţionare. Sancţiunile pentru astfel de fapte nu vor fi excluse. În caz că vinovaţii nu pot fi identificaţi, sarcina recuperării bunurilor revine clasei la care a avut loc evenimentul.

6.2. Pentru anumite abateri, elevul poate fi transferat la o altă clasă din colegiu sau la altă instituţie de învăţământ.

Reglementari privind telefoanele mobile:

7. Elevii sunt obligaţi să închidă telefoanele mobile pe parcursul desfăşurării orelor de curs, în caz contrar, telefoanele vor fi reţinute de către profesor şi predate conducerii şcolii, pe baza unui  proces – verbal; telefonul va fi returnat exclusiv  părinţilor elevului în cauză. În caz de recidivă, elevului i se va scădea nota la purtare iar telefonul va fi reţinut până la sfârşitul semestrului.

Recompense pentru elevi:

8. Elevii cu rezultate foarte bune vor fi recompensaţi cu premii, cu tabere gratuite şi cu următoarele distincţii:

Titlul ”ELEVUL ANULUI”;

Diploma şi placheta de onoare (pentru promovarea imaginii instituţiei la nivel naţional şi internaţional);

Diplomă de excelenţă ( pentru rezultate deosebite la concursuri şi competiţii şcolare);

Diploma de merit;

Diploma de premiere la finele anului şcolar şi alte distincţii.

Distincţiile menţionate pot fi acordate şi cadreler didactice.

In anexa 1 sunt precizate criteriile si punctele care pot fi obţinute la concursurile şcolare curriculare şi extracurriculare.

Scutire in cazul participarii la olimpiade

9.1 Elevii ce vor reprezenta colegiul la concursuri naţionale sau teritoriale avizate de minister vor avea scutire de frecvenţă  pe o perioadă de:

- două zile pentru faza locală;

- o săptămână, pentru faza judeţeană;

- două săptămâni, pentru faza naţională.

9.2. Elevii care vor reprezenta colegiul la alte concursuri vor avea scutire de frecvenţă  pe o perioadă de:

- două zile pentru faza judeţeană sau interjudeţeană;

- o săptămână pentru faza naţională.

Atributiile profesorului de serviciu pe scoala:

 1. să respecte planificarea zilelor de serviciu;
 2. să fie prezent la şcoală cu cel puţin 15 minute înainte de începerea activităţii în şcoală pâna după ultima oră de curs;
 3. răspunde de siguranţa tuturor documentelor şcolare pe întreaga perioadă a efectuării serviciului;
 4. să controleze activitatea personalului de întreţinere în vederea menţinerii curăţeniei în şcoală, în sălile de clasă şi în curtea şcolii;
 5. să coordoneze activitatea gardienilor de serviciu în vederea menţinerii ordinii şi disciplinei în şcoală, în curtea şcolii şi în imediata proximitate a spaţiilo şcolii;
 6. să verifice înregistrarea de către gardieni a persoanelor din afara şcolii, care solicită accesul în spaţiul unităţii şcolare, în caietul de evidenţă, conform prevederilor Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (Nr.     10081 din 19 octombrie 2010):

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele persoanei care solicită acces în unitatea şcolară

Documente de identitate

Serie /nr.

CI/BI

Data/ ora sosirii

Data/ ora plecării

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 1. să coordoneze desfăşurarea orelor de curs şi a activităţilor planificate în programul şcolii.
 2. să informeze conducerea şcolii şi, în situaţii extreme, organele de poliţie, la telefon 955 şi jandarmerie, la telefon 956, despre producerea sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, prezenţa nejustificată a unor persoane în şcoală sau în imediata apropiere a  acesteia, potrivit planului de măsuri adoptate la nivelul acestor instituţii, conform dispoziţiilor ordinului comun MAP nr. 349 şi MEC nr. 5016 din 20.11.2002.
 3. pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce le revin în calitate de profesor de serviciu, cadrele didactice vor fi sancţionate conform Statului Cadrelor didactice, şi prevederilor Legii 128/1997.
 4. Să ancheteze eventualele produceri de pagube patrimoniale.
 5. Să verifice şi sa consemneze starea disciplinară a elevilor, începând cu accesul elevilor numai în ţinuta reprezentativă regulamentară.
 6. Să propună în procesul-verbal întocmit la sfârşitul zilei eventuale măsuri de reglare a disfuncţiilor apărute.

Accesul persoanelor si autovehiculelor:

1. Accesul persoanelor şi autovehiculelor în incinta colegiului se face numai prin locul special destinat acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea şi ieşirea din şcoală.

Este permis numai accesul autovehiculelor care aparţin profesorilor şcolii, salvării, pompierilor, poliţiei, salubrizării, jandarmilor, precum şi celor care asigură intervenţia operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor electrice,  de gaz, apă, telefonice etc. sau a celor care aprovizionează unitatea şcolară cu produse sau materiale contractate; conform prevederilor din fişa postului, personalul abilitat cu paza şcolii va face menţiunile necesare în registrul de acces: ora, numărul şi marca autovehiculului,  durata staţionării, scopul, identitatea conducătorului auto.

Accesul elevilor:

2. Accesul elevilor aparţinând Colegiului este permis doar pe baza legitimaţiei şi a ţinutei reprezentative, cu emblemă sau ecuson. Accesul elevilor se face prin curtea interioară a şcolii sau prin locurile stabilite de administraţia colegiului.

Accesul parintilor:

3. Accesul părinţilor este permis numai pe baza verificării identităţii acestora, după înregistrarea datelor de identificare şi a numelui şi clasei elevului care este vizitat. Legitimarea şi înregistrarea este efectuată de către gardianul de serviciu.

 

Profesori:

1. Activitatea profesorilor este reglementată prin legi specifice şi prin fişa postului.

2. Profesorii se pot implica în activităţile Asociaţiei Profesioniştilor Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare”sau în alte structuri socio-profesionale.

3. Profesorii au datoria de a promova imaginea instituţiei.

4. Profesorii au datoria de a fi punctuali, ordonaţi, să aibă o ţinută vestimentară decentă, să aibă telefoanele mobile închise în timpul orelor de curs, să ceară imperativ elevilor să poarte ţinuta reprezentativă completă, să păstreze curăţenia în clasă şi în arealul colegiului.

5. Profesorii au datoria de a nu priva în mod nejustificat elevii de prezenţa la cursuri.

6.1. Profesorii trebuie să comunice elevului notele trecute în catalog imediat după evaluare.

6.2. Profesorii trebuie să propună o nouă lucrare scrisă doar după ce au evaluat-o pe precedenta şi au comunicat notele elevilor.

6.3. Profesorii trebuie să evalueze lucrările elevilor într-un termen de cel mult 5 zile şi să treacă notele în catalog după ce elevii primesc lucrările.

6.4. Profesorii trebuie să evite acumularea de lucrări scrise la sfârşitul semestrului, diversificând modalităţile de evaluare.

7.1. Profesorii trebuie să manifeste atenţie şi disponibilitatea de a-i ajuta pe elevii care dovedesc dificultăţi de învăţare, în special faţă de elevii din clasele începătoare.

7.2. Profesorii trebuie să stabilească, ori de câte ori este nevoie, întâlniri  cu părinţii sau reprezentantul legal al acestora.

8.1. Profesorii trebuie să dea dovadă de discreţie în abordarea problemelor elevilor, să le soluţioneze în mod corect, eficient, în spirit de colaborare, în favoarea elevului şi a educaţiei.

8.2. Profesorii trebuie să evite utilizarea cuvintelor şi expresiilor jignitoare sau de descurajare a elevului, având în vedere promovarea permanentă a soluţiilor pozitive, pentru dezvoltarea optimă a personalităţii copilului.

9.1. Profesorii trebuie să organizeze activităţi şcolare şi extraşcolare la care elevii să participe şi să-şi exprime talentul şi abilităţile artistice, ştiinţifice, culturale, atât individual cât şi în cadrul comunităţii.

9.2. Profesorii trebuie să stabilească, încă din primele ore ale anului şcolar, manualul şi materialele auxiliare după care se va lucra,  exigenţele disciplinei pe care o predă, tipurile de activităţi şi modalităţile de evaluare.

10. Profesorii trebuie să-şi adapteze cerinţele şi exigenţele la nivelul şi capacitatea de învăţare ale fiecărui elev şi ale colectivului de elevi.

11. Profesorii desfăşoară activităţi specifice de prevenire, monitorizare şi ameliorare a absenteismului la elevi.